/ 1 نظر / 15 بازدید
سروناز شیراز

کاش که خاک حریم حرمت می بودم می خرامیدی و من در قدمت می بودم بی غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت بیش از این کاش گرفتار غمت می بودم [گل][قلب]