هییییییییی دلم گرفته .گریهدلم خیلی تنگه.

 

گفتمش دل میخری پرسید چند ؟                       گفتمش دل مال تو تنها بخند

خنده کرد
و دل زدستانم ربود                             تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود                         جای پایش روی دل جا مانده بود

چشمکگریهناراحت

/ 1 نظر / 20 بازدید
شیما

[خواب]